اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C.html&text=%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C%20%C2%AB%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%C2%BB%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری