اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D8%B5.html&text=%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D8%B3%D8%AD%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری