اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C.html&text=%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8%20%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20%DA%86%D8%B4%D9%85%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C!

اشتراک گذاری