اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C.html&text=%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C

اشتراک گذاری