اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7.html&text=%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D9%86%D9%82%D8%B4%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20(%D8%B1%D9%87)%20%D8%AF%D8%B1%20%C2%AB%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%C2%BB!+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری