اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%81%D9%85%D9%86.html&text=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%A7%D9%81%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D9%85%D8%B1%DA%AF%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%20%D8%B4%D8%AF!

اشتراک گذاری