اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%81.html&text=%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%20%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%A7%DA%A9%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%B4!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری