اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D8%B9%DA%A9%D8%B3.html&text=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1:%20%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%AF%D9%88%D8%B4%20%D8%AD%D8%B0%D9%81%20%D8%B4%D8%AF!+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری