اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1.html&text=%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%AA%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D9%85%DB%8C%20%D8%B7%D9%88%D9%84%20%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF(%DB%B1)!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری