اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4.html&text=%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%87%D9%84%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%20%D9%88%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%DB%8C!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری