اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-52-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C.html&text=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%84%20%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D9%85%D9%86%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DB%B5%DB%B2%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری