اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DB%8C%D9%84%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9.html&text=%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%DB%8C%DB%8C%D9%84%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%87%D9%84%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری