اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D8%AA%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF.html&text=%D8%AA%D8%A7%D9%85%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری