اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AC.html&text=%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%A8%DA%A9%20%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری