اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2.html&text=%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری