اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B2%DB%8C.html&text=%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%20%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4%20%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86%20+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری