اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9.html&text=%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%AC%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C!+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری