اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D8%AC%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C.html&text=%D8%AA%DB%8C%D9%BE%20%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8%20%D8%AC%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D8%AF!

اشتراک گذاری