اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A8.html&text=%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AF!+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری