اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%81%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%BE%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%B2.html&text=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%81%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D9%BE%D8%B2%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%20%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%B2%20+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری