اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86.html&text=%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D9%86%D9%82%D8%B4%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%20%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB%20%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA!

اشتراک گذاری