اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA.html&text=%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%20%D9%81%D9%82%D8%B7%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86!%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B4%D8%A8%D9%86%D9%85%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C%20+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری