اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%88%D8%AF.html&text=%D8%B2%D9%88%D8%AC%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%20%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%88%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF!(%DB%B2)

اشتراک گذاری