اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85.html&text=%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری