اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7.html&text=%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%84%20%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری