اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84.html&text=%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%DA%86%D9%87%20%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری