اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1-2017%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1.html&text=%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری