اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%B9%DA%A9%D8%B3.html&text=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری