اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D9%84-%D9%88-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%AE.html&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D9%84%20%D9%88%20%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D8%AE%20%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%D9%86!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری