اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA.html&text=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%20%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%20%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%C2%AB%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%DB%8C%C2%BB!+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری