اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%87%D9%85.html&text=%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%AF!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری