اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D8%B5.html&text=%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8%20%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%DB%8C%D8%A8%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%B4!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری