اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7.html&text=%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84%20%D9%85%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7+%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%88%20%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C

اشتراک گذاری