اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7.html&text=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری