اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86.html&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81%20%D8%B3%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%86%20%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%88%D8%AF!

اشتراک گذاری