اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DA%AF%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88.html&text=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%DA%AF%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%DB%8C%D9%85%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84!%20+%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری