اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%B4%D8%AF.html&text=%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D9%88%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری