اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B4-%D8%B9.html&text=%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%B4%D8%B5%DB%8C%20%D8%A7%D8%B4!%20+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری