اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1.html&text=%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%84%20%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1!

اشتراک گذاری