اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3.html&text=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%20%D8%AC%D8%B1%DB%8C%20%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3!

اشتراک گذاری