اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86.html&text=%D9%87%D9%85%D9%87%20%DA%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB%20%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%20%D8%A7%D9%88%20+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری