اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88.html&text=%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%20%D8%B9%D9%85%D9%84!%20+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری