اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85.html&text=%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%20%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%20%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%20%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3%20%D8%B1%DB%8C!%20+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری