اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C.html&text=%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C%D8%B2%20%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%20%C2%AB%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%B1%C2%BB%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری