اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%AA.html&text=%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری