اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AC%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%9F%D8%B9%DA%A9%D8%B3.html&text=%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%85%D8%AB%D9%84%20%D8%AC%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%A7%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%20%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%9F!+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری