اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%AC%D8%B4%D9%86.html&text=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%20%D9%81%D8%AE%DB%8C%D9%85%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%AE%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری