اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA.html&text=%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF!

اشتراک گذاری