اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7.html&text=%DA%A9%D9%BE%DB%8C%20%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%C2%AB%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%C2%BB%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%C2%AB%D8%A7%D8%AF%D9%84%C2%BB!+%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری