اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DA%98%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86.html&text=%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%DA%98%D8%AF%D9%87%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%B4%20%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85%20%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%20+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری